Powłoki na płytach cementowych wzmocnionych włóknami

Przy badaniu podłoża z płyt cementowych wzmocnionych włóknami (nie są to płyty azbestocementowe) stwierdzono na pojedynczych elementach wykwity, pozostałości środków antyadhezyjnych oraz glony i porosty. Jakie czynności należy zaplanować przy wykonywaniu powłok na tym materiale?

Wykwity, a szczególnie glony i porosty, występują tylko na powierzchniach podlegających długotrwałemu intensywnemu zawilgoceniu. Należy wyjaśnić, co jest przyczyną tego zawilgocenia. Jeśli na fasadzie stwierdzi się uszkodzenia strukturalne, należy je naprawić przed malowaniem. W momencie nanoszenia powłoki płyty okładzinowe muszą być zupełnie suche. Po wysuszeniu …

Stężenie objętościowe pigmentów (SOP)

Stężenie objętościowe pigmentów (SOP) jest to stosunek objętości pigmentu do sumy objętości pigmentu i spoiwa, wyrażony w procentach.

Jak zmieniają się niektóre właściwości powłoki w miarę wzrostu SOP?

W miarę wzrostu SOP:
1)    wzrasta zdolność krycia powłoki;
2)    maleje połysk powłoki;
3)    maleje rozszerzalność powłoki;
4)    wzrasta kohezja powłoki;
5)    maleje przepuszczalność pary wodnej powłoki;
6)    maleje zdolność wchłaniania wody przez powłokę.

Proszę wyjaśnić skrót KSOP.
Przez KSOP rozumie się krytyczne stężenie objętościowe pigmentów, wyrażone w procentach, tj. takie przy …

Płatki metalowe do powłok

Jakie gatunki złota płatkowego zachowują trwałość na zewnątrz budynku także bez powłoki ochronnej?
Na wolnym powietrzu mogą przetrwać bez powłoki ochronnej tylko gatunki złota płatkowego powyżej 23 karatów. To oznacza, że wszystkie gatunki złota płatkowego poniżej 23 karatów zawierają tak dużo miedzi i srebra, że wskutek korozji tych składników na warstewce złota powstałyby plamy.

Proszę objaśnić specyficzne cechy złota transferowego.
Złoto transferowe jest to złoto płatkowe naprasowane na bibułkę. Dlatego można je ciąć nożyczkami i nakładać także przy silniejszym wietrze. …

Zmywacze powłok malarskich

Proszę wyjaśnić, dlaczego zmywaczami powłok można usunąć powłoki zawierające jako spoiwo żywice alkidowe.
Żywice alkidowe są estrami, które pod wpływem zmywaczy ulegają zmydleniu i dzięki temu stają się rozpuszczalne w wodzie.

Proszę omówić sposób działania zmywaczy powłok.
Zmywacze powłok zawierają silne rozpuszczalniki, powodujące fizyczne pęcznienie powłoki i jej częściowe rozpuszczenie. Po określonym czasie oddziaływania zmywacza można powłokę zeskrobać szpachlą. Pozostałości zmywa się rozpuszczalnikami organicznymi. Są również zmywacze zawierające emulgatory, wskutek czego można je do końca zmyć wodą.

W jaki sposób …